Arbetsplatsprofilen

HPI Arbetsplatsprofil™ kompletterar både Hälsoprofilbedömning™ och HPI Hälsoscreening™ med fokus på den psykosociala och delvis den fysiska arbetsmiljön och har till syfte att;
• Presentera en övergripande nulägesanalys när det gäller den psykosociala arbetsmiljön på ett företag/arbetsgrupp som kan ligga till grund för ett strategiskt arbetsmiljöarbete.
• Identifiera arbetsgrupper inklusive ledare som skulle kunna fungera bättre när det gäller den psykosociala arbetsmiljön på individ- grupp- och/eller ledarnivå.
• Vara ett återkommande instrument för utvärdering av genomförda åtgärder.
• Uppmärksamma brister i den fysiska arbetsmiljön kopplat till buller, ljus, ventilation och värme.
• Upptäcka anställda som upplever sitt arbete som fysiskt påfrestande eller ensidigt belastande

HPI Arbetsplatsprofil™ omfattar 21 frågor. De 15 första frågorna fördelar sig på 5 frågor för vardera individ-, grupp- och ledarnivå. Fråga 16 och 17 handlar om medarbetarsamtal. De avslutande fyra frågorna tar upp den fysiska arbetsmiljön och om man upplever sitt arbete som fysiskt påfrestande eller ensidigt belastande.

HPI Arbetsplatsprofil™ har också visat sig fungera bra som underlag för samtal. Kommentarer från den enskilde medarbetaren, som både är positiva och vad som kan förbättras, dokumenteras på en särskild arkivblankett. Citaten från alla medarbetarna i arbetsgruppen sammanställs efter varje fråga i en kommande rapport.

arbetplatsprofil-produktpresentation.pdf

TILL STARTSIDAN